“Alleen een beller is sneller”


Rob Visser
Stationsweg 160
1852LN Heiloo
Nederland
+31(0)651962578


Algemene voorwaarden,
colofon en disclaimer
Stuur ons uw vraag of bericht
Identiteit

RJVKoerier is gevestigd te Heiloo en ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nummer: 37141984.
BTW nr: NL12.12.13.250 B01

Contactgegevens:
Rob Visser (alg. direkteur)
Stationsweg 160
1852LN Heiloo
Nederland

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Defnities

1.
AVC :
Algemene Vervoerscondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoersadressen gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2.
CMR :
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Gèneve 1956)

3.
Koerier :
Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4.
Zending :
Een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor de ontvanger.

5.
Afzender :
De contractuele wederpartij van de koerier.

6.
Ontvanger :
Geadresseerde op (mede) bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7.
Overmacht :
Een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer

1.
Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2.
Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier

1.
De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2.
Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichtiging heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3.
De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4.
Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichtiging van de afzender

1.
De afzender is verplicht ter voldoening aan de douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud noch bruikbaar:
1.
Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 450,00 per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco:
2.
Indien de door de koerier ontvangen zending nier ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending nier meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, si e koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden :
a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450 per zending
b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging:
3.
Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450 per zending.

4.
De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

5.
Bij de toepassing van lis 3 van dit artikel komt de koerier een be- roep op overmacht niet toe bij :
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig.
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend.
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6.
 Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw burgerlijk Wetboek, rond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief. Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk over te nemen

Colofon

Redactie: Rob Visser info@rjvkoerier.nl
Ontwerp: Peter Koster JPKDesign.nl
Techniek:Peter Koster JPKDesign.nl

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt RJVKoerier en JPKDesign.nl de grootst mogelijke zorg.
Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten/inhoud van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

RJVKoerier draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via ons e-mailadres:
info@rjvkoerier.nl

of
info@jpkdesign.nl

Deze website wordt onderhouden en beheerd door: JPKDesign.nl uit Heiloo

 


Wilt u gebruik maken van uw mail-programma klik dan hier.